Place Names Ta-tha-da-na

Tibetan Texts > Specific Tibetan Text Studies > Deb Ther Sngon Po (blue Annals) > Reference Resources - The Blue Annals > Place Names Cited in Blue Annals > ta-tha-da-na

Place Names Cited In Blue Annals (ta-tha-da-na)

PlaceBlue Annal Roerich ReferencesFeature TypeDescription  
Ta chien lu(see dar tshe mdo)  
Tā zhig46  
Tā la'i phreng5  
ta'i tu (tai tu)500, 501  
ta'u tārā1050  
Takṣaśīlā4, 14, 367  
Taboix  
Tamākṣaya741  
Tāmralipti13, 14, 15  
tar mda'615  
Tārīm854  
Tālamāla (Tālahāra)5  
ti sgro183, 193  
ti ra hu ti (tirhut)383, 580, 1034, 1058  
ti se433, 579, 669, 686, 700, 720, 726, 975, 976, 1039 (see kāilāsa)  
ti se'i lha nang602  
til476  
Tun huangxi, xii  
Tulakṣetra400  
tre (tre bo)479, 500  
tre shod474  
tre shod mthil551  
tre shod rNa rgyan482  
gtang1088  
btang brang20  
rta sgo1010  
rta nag228, 360, 518, 711  
rta nag gnas gsar151  
rta nag phug431  
rta phug mkha' 'gro gling530  
rta bar278  
rta bar rgyal 'dzin495  
rta mo435  
rta myog496, 497  
rting ser612  
rte'u ra94, 1056, 1058, 1059, 1060  
stag mgo232, 669  
stag sgo196  
stag ngos mkhaar553  
stag can319  
stag bde brag dmar1044  
stag bde seng ge1008  
stag sde seng rgyal791  
stag ma phu543  
stag rtse507, 543, 546, 547, 548, 549  
stag rtse mkhar170  
stag rtse rnam rgyal543  
stag tshang214  
stag tshang seng ge1028  
stag tshal440, 1009, 1058  
stag tshal gdong ston355  
stag tshal smon gro81  
stag lung268, 307, 313, 338, 412, 523, 532, 570, 571, 593, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 645, 649, 786, 787, 792, 894  
stag lung thang627, 648  
stag lung brag mgo643  
stag lung gtsug lag khang625  
stag lha sgam po543  
stabs ka284  
stin mo mig1087  
steng khang611  
steng gro686  
steng byang612  
stengs ka ba985  
stong khung rong170  
stong ra133  
stong gsum zil gnon631  
stid580, 875  
stod khung148  
stod snye nam 'dam phug232  
stod smadvi, 72, 75, 82, 269, 270, 273, 276, 278, 284, 320, 365, 376, 382,  
stod lung rgya dmar555  
stod lung chuii  
stod lung gzhong pa steng876  
stod lungsvi, xvii, 42, 148, 251, 262, 265, 286, 314, 332, 386, 441, 464,  
stod lungs gram544, 557, 587, 734, 880, 881, 893, 932, 942, 963, 1078, 722  
stod lungs gram pa519  
stod lungs stong khung918  
stod lungs gnam737  
stod lungs 'phar tshang234, 487  
stod lungs btsan 'gro286  
stod lungs mtsho smad335  
stod lungs 'tshur297 (see Mtshur phu)  
stod lungs ri ma917  
stod lungs sho ma ra729  
stod lungs sa thang475  
stod Hor504, 1040, 782, 1043  
ston mo lung503  
tha thal112, 116, 117  
thag354, 1063  
thang141, 148, 611, 617, 622, 634  
thang skya610, 634  
thang skya lha khang611  
thang khab851  
thang mgo615, 620  
thang chung176  
thang po che93, 94, 257, 404, 1055, 1058, 1070 (see Sol nag thang po che)  
thang sag310, 343, 344, 993  
thang lha43, 486, 490, 492, 522, 536, 538 (ss gnyan chen thang lha)  
thang lha mdzod787  
thar pa790, 791  
thar pa khro phu792  
thar pa gling658, 676, 751, 829  
thu gud423  
thugs rje rdzong1025  
thur la319, 420  
thel577, 584, 586, 642, 644, 645, 752, 926, 1039, 1040  
tho ling84, 86, 87 (see Mtho lding)monastery 
thod pa can13  
thod phu1001  
mtha' 'dul40  
mtha' rtsa891  
mtha' lung655, 656  
mthar thog268  
mthar 'on847  
mtho lding247, 249 (see tho ling)monastery 
da lung40  
dag sgang621  
dag pa sel ri199  
dags573, 607, 1089  
dags po (dwags po)vi, 155, 181, 185, 187, 189, 278, 292, 296, 305, 365, 453, 498, 516,548, 572, 573, 602, 603, 672, 718, 723, 824, 875, 986, 1018, 1052, 1053, 1087, 1088place name 
dags po krongs kha657  
dags po tshong sde985  
dags po rdzongs kha874  
dags po zhu ru182, 184  
dags po la bar546  
dags lha sgam po528, 719, 976  
dang mo lung300  
dad pa'i stobs1018  
dan tigxviii, 65, 67  
Dantapura5, 15  
dan bag157, 202  
dab phyar spang sgang771  
dam pa797, 811  
dar91, 615, 617, 618  
dar ma sgang276  
dar tshe mdo (Ta chien lu)411  
dar yul232, 269, 477, 635  
dar yul bye ma783  
dung zur1001  
dung lung197  
dum bu ri305  
dums673  
dus 'khor lha mo che783  
dhu ma ta la701  
ding ri36, 73, 200, 222, 225, 294, 429, 435, 488, 518, 519, 528, 691,692, 726, 727, 733, 796, 816, 871, 879, 895, 902, 909, 912, 914, 917, 919, 920, 924, 927, 929, 953, 973, 974, 1026, 1053  
ding ri gdong pa918, 919  
Dinajpur1008  
deb gong gnas chung923  
derge202  
Devadhā11  
Devīkoṭi (De bi ko ṭi)729  
do po sgang1040  
do ri906  
don mo1039  
don mo ri82, 1013  
dolii, 176, 256, 269, 270, 292, 414, 415, 480, 667, 760, 1090  
dol mda'695  
dol mngar mar ma gser stengs667  
dol po776  
dol bsam gtan gling836  
dol lhun grub lha rtse827  
drang chung mdo63  
drang pa986  
drang po lung82  
dro mda'1087  
gdan sa nye kha1030  
gdan sa thel338, 570, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 592, 593, 643, 649, 687, 717, 752, 787, 802, (see next entry)  
gdan sa mthil561, 563, 564, 571 (see preceeding entry)  
gdan sa rin po che560  
gdung khang chen mo407  
gdong sna627  
bde chen499, 500, 504, 526, 528, 529, 531, 541monastery 
bde chen stengs491, 525, 537, 538, 686, 698, 699monastery 
bde mchog rang 'byung381  
bde mchog lha khang1008  
bde ldan20  
bde ba can308, 341, 542, 670, 737, 1015  
bde gshegs560  
mdo712  
mdo khams213, 474, 553, 630, 647, 1042  
mdo khra lcim lung449  
mdo mkhar94  
mdo sde sbug348  
mdo smad386, 501, 595, 607, 696  
mdo lung305  
mdog775  
mdor lha stengs612  
'dam263, 279, 354, 542, 577, 652, 1089  
'dar cho81  
'dar 'dzin14  
'dal ma lung1002  
'dul gra306  
'dul gro469  
'dod mkhar974  
'dol kha811  
'dres pa'i grong khyer13  
rdang khang dmar611  
rdo625  
rdo rgyus brag480  
rdo chu854  
rdo rje gling686  
rdo rje gdan701  
rdo rje sems dpa'i khang bu116  
rdo mda'644  
rdo 'on894  
rdo rang thag568  
rdor thas phu148  
ldan78, 272, 505, 510  
ldan mkhar dga' ldan995  
ldan sga545  
ldan stod gtson du596  
ldan rdzong693  
ldan yul202  
ldum ra688  
ldog354, 1010, 1014  
ldog stag ris997  
ldog ltod1014  
ldod long1013, 1016  
ldong501  
brda82  
Na kra'i gdung khang468  
Na mo shod1088  
Na len dra809, 822 (see Nālandā)monastery 
nag chu ka860  
nag mo273  
nag mo pa736  
nag mo ri120  
nag tshang619  
nags phu492, 494, 497, 529  
nags shod546, 549, 625, 662  
Nāgabodhi798  
nang dolvi  
Nātha170  
nam mkha' rdzong950  
nam ra401  
nar phug198  
Nālandā (India)229, 367, 382, 400, 729, 757, 844, 845, 1055, 1058monastery 
Nālandā ('phyan yul)1081, 1082 (see na len dra)  
Ning hsia486, 492  
ne'u thog325, 332, 340, 341, 405, 786 (see sgang phu)  
ne'u ru81  
nor bu gling367  
gnam262, 263, 500, 540  
gnam thang dkar po207  
gnam par524  
gnam rtse ldan330  
gnam mtsho386, 605, 614, 928, 1089  
gnam rdzing kha734  
gnas khang269  
gnas mkhar466  
gnas sgor96  
gnas chung937  
gnas rnying749  
gnas drug571  
gnas nang498, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 546, 549monastery 
gnas mo che95  
mna' ris63  
rna rgyan gyi nags25  
rnam rgyal827  
rnam thos tshal gyi gnas497  
rnam par322  
sna77  
sna nam81, 277  
sna phu665, 666, 667, 668  
sna phur dgon664  
sna bo la256  
sna mo rdzong584  
sna dmar199, 926  
sna rings420  
sna shud96, 253  
sna'u gangs ra720  
snang khang930  
snang gro72  
snang ra sgang284  
snang gsal148  
snar thang81, 272, 282, 283, 305, 319, 336, 337, 338, 339, 592, 749, 782, 810, 1027, 1043, 1068, 1069, 1072  
snar blas mo che82  
sni shang435  
snubs705  
snubs yul183  
snubs yul rong292  
snul mthso gling dgu193  
sne gdong595, 642, 645, 800, 1089, 1090 (see sne'u gdong)  
sne bo507  
sne 'og959  
sne'u mkhar779  
sne'u gdung300  
sne'u gdong586, 703, 1047 (see sne gdong)  
sne'u zur311, 313  
bsnubs654, 659